ඇයි බයිලන්ඩ් පුලුවන්

ලාංඡනය

ඔබේ ලෝහ ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය සැපයුම්කරු ලෙස බයිලන්ඩ් කෑන් තෝරා ගැනීමට ඔබට හේතු හතරක්:

- කෑන් මුද්‍රණය සහ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15 කට වැඩි පළපුරුද්ද.

- සහතික ගුණාත්මකභාවය සහ නියමිත වේලාවට බෙදා හැරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන මාර්ග 5 ක්.

- වෘත්තීය ග්‍රැෆික් නිර්මාණය, චිත්‍රපට ප්‍රතිදානය, ත්‍රිමාණ රූපය සහ ඇසුරුම් අදහසේ සේවය.

- පාරිසරික ද්රව්ය සහ විවිධාංගීකරණය වූ මුද්රණ තාක්ෂණය.