ඇයි ටින් ඇසුරුම්

ඇසුරුම් කිරීම

නිෂ්පාදන අලෙවි කරන ඇසුරුම්

අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් විවිධ හේතු නිසා ටින් ඇසුරුම් තෝරා ගනී.අපට නිතර අසන්නට ලැබෙන ඒවා පහත දැක්වේ.

1. ද්විතියික ඇසුරුම් අවශ්‍ය නොවන තෑගි පැකේජය.

2. සන්නම්කරණය, එකතු කිරීමේ හැකියාව, ඉහළ වටහාගත් අගය.

3. ආරක්ෂිත ඇසුරුම්.

4. රාක්ක ස්ථායීතාවය.

5. 100% ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකි සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද වානේ වලින් සාදා ඇත.

6. තරඟකරුවන්ගේ ජනාකීර්ණ ක්ෂේත්‍රයක ඇස ගැටීම.

7. චීනයේ නිෂ්පාදිත.